[strona główna ][o portalu][forum][współpraca ][kontakt]
2012 © Mirosław Żyznowski
1. Wprowadzenie
2. Kształtowanie  wynagrodzeń  w umowach o zamówienie publiczne na roboty
    budowalne
2.1.Wynagrodzenie stałe - ryczałtowe w umowach o zamówienie publiczne
      na roboty budowalne
2.2.Kodeksowe wynagrodzenie kosztorysowe
3. Podsumowanie

Opracował : mgr inż. Mirosław Żyznowski
Standardy Wynagrodzeń w zamówieniach publicznych na roboty budowlane
Siedziba  - Sala wykładowa
www.UmowywBudownictwie.pl
Polskie Centrum Edukacji
www.pce.com.pl
standardy  wzory umów przepisy  orzecznictwo  publikacje 
więcej ....
Polityka stosowania plików "cookies"
Postanowienia umów w sprawach zamówień publicznych na roboty budowlane dotyczące podwykonawstwa - przepisy ustawy, praktyczne stosowanie
1.Wprowadzenie
2. Wątpliwa słuszność i racjonalność  krajowych rozwiązań  w zakresie podwykonawstwa ( w tym także  obligatoryjne
postanowień )  w porównaniu z podobnymi regulacjami w innych krajach
3.Brak jednoznaczności przepisów o podwykonawstwie,  w tym „obligatoryjnych postanowień” oraz ich wyjątkowa
uciążliwość we wdrażaniu zwłaszcza dla inwestora
3.1 Problem z ustaleniem rodzaju umów o roboty budowlanych, w których należy obowiązkowo stosować „
obligatoryjne postanowienia”
3.2 Problem z ustaleniem  faktycznego  zakresu „ obligatoryjnych postanowień”
3.3 Problem wyjątkowej pracochłonności i uciążliwości autoryzacji umów podwykonawców i dalszych
podwykonawców.  
3.4 Problem z ustaleniem niezbędnych zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy
3.5 Problem z podaniem  zasad dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;
3.6 Problem  w zakresie stosowania  obligatoryjnych kar umownych za niedopełnienie obowiązków  przez 
wykonawcę / podwykonawcy
4.Podsumowanie

Opracował : mgr inż. Mirosław Żyznowski
więcej ....

Ogólne uwagi o działaniach  spekulacyjnych na rynku budowlanym
Co to są  oferty spekulacyjne , ceny spekulacyjne    
Spekulacje ilościami
Ceny spekulacyjne jako następstwo błędów w ustaleniu ilości robót budowlanych
Postępowanie zamawiającego przy badaniu  ofert w zależności od sprawdzenia prawidłowości wyliczonych ilości robót
Sprawdzenie ilości
Kontrola ilości robót nie wykazuje błędów w ilościach robót
Cena  rażąco niska
Cena błędnie obliczona
Spekulacja czasem realizacji  
Spekulacja kosztami ogólnymi  
Spekulacja treścią techniczną 
Spekulacja treścią  prawną
Kontrola ilości robót   wykazuje  drobne  błędy  w ilościach robót
Kontrola ilości robót   wykazuje  znaczące  błędy  w ilościach robót
Przykład cen spekulacyjnych
Postępowanie zamawiającego podczas  realizacji robót budowlanych w przypadku  wystąpienia
spekulacyjnych cen jednostkowych
Spekulacje nastawione na obniżki ilości robót
Przypadki spekulacji
Spekulacja nastawiona na wzrosty ilości robót ( cena jednostkowa zawyżona)
Przypadki spekulacji
Szkody zamawiającego spowodowane cenami spekulacyjnymi
Roszczenia odszkodowawcze i wysokość szkody
Wysokość szkody
Sposoby zapobiegania cenom spekulacyjnym


Opracował : mgr inż. Mirosław Żyznowski
Spekulacje wykonawcy podczas realizacji umów o roboty budowlane
więcej ....